АЭБС-ийг сонгох шалтгаан

Агроэкологи Бизнесийн сургуулийг сонгох шалгаан

1. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа ХАА, газар тариалан, хүрээлэн буй орчны хамгаалал, нөхөн сэргээлт тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлүүдээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг. 
2. Сургалтын үйл ажиллагаа амжилттай эрхэлж байгаа 50 гаруй жилийн туршлагатай.