Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Агроэкологи Бизнесийн сургууль нь 2015 оноос сургуулийн сургалтын орчин, материаллаг бааз, оюутанд үзүүлж буй үйлчилгээ, сургалтын технологи болон сургалтын хөтөлбөр зэргийг тасралтгүй сайжруулах зорилгоор оюутан, төгсөгч, багш, ажилч олгогч гэсэн боловсролын үйлчилгээнд оролцогч  талуудаас  сэтгэл ханамжийг судалгааг авч үнэлэлт дүгнэлт өгөн үйл ажиллагаандаа тусгаж ирсэн. 

Агроэкологи Бизнесийн сургуулийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үндсэн чиглэл, оролцогч талууд, зохион байгуулалт: