Захиргаа

Захиргаа, санхүүгийн алба

Захиргаа, санхүүгийн алба нь сургуулийн хөгжлийн стратеги болон бизнес төлөвлөгөөний дагуу сургуулийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, санхүү болон эдийн засгийн найдвартай нөөцийг бүрдүүлэх, үр ашигтай зарцуулах үндсэн чиг үүрэгтэй. Захиргааны ажилтнууд нь эрх бүхий бусад судалгаа шинжилгээний хүрээлэн, гадаад дотоодын их дээд сургууль, салбартаа манлайлагч биенесийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, байгууллагын стратеги төлөвлөлт, менежментийн тогтолцоо, материаллаг бааз зэрэг өргөн асуудлын хүрээнд олон төрлийн үйл ажиллагааг хариуцан явуулдаг. 

Албаны бүтэц